LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Konsultatīvās padomes
 
 
__________
Padomes personālsastāvs:
Inga Belasova - VARAM Dabas aizsardzības departaments; Aizsargājamo teritoriju nodaļa Nodaļas vadītāja;
Mārtiņš Līdums - Zemkopības ministrija; Meža departamenta ģenerāldirektora vietnieks
Raivo Rudzītis - Valsts meža dienests; Ziemeļvidzemes reģionālās virsmežniecības Virsmežziņa vietnieks
Vilma Platpīre - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; Latgales reģionālās nodaļas vadītāja - valsts galvenā inspektore
Lauku atbalsta dienests
Līga Šmaukstele - Kocēnu novada Vaidavas pagasta pārvalde
Dace Ruble -  Pārgaujas novada pašvaldība, teritorijas plānotāja
Arvīds Lukjanovs - Amatas novada dome, Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Romāns Vaščenko -  Beverīnas novada pašvaldība; Kauguru pagasta saimniecības vadītāja vietnieks
Dace Gradovska - Līgatnes novada pašvaldība; Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte
Valentīna Ceple - Sējas novada pašvaldība; zemes ierīkotāja
Jānis Zilvers -  Siguldas novada dome; priekšsēdētāja vietnieks
Inčukalna novada pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Krimuldas novada dome
Ainārs Amantovs - Priekuļu novada pašvaldība; mežzinis
Arnis Muižnieks - Mežu īpašnieku biedrība; valdes priekšsēdētājs
Jānis Ķuze - Latvijas dabas fonds; Padomes priekšsēdētājs, ornitologs
__________
__________ 
Padomes personālsastāvs:
Daiga Vilkaste - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore,
Aleksandrs Lubāns - Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības virsmežziņa vietnieks,
Viktors Reblis - Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektors,
Ināra Lukaševiča - Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece,
Valērijs Fedkins - Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksiamniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietnieks,
Monvīds Švarcs - Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis,
Jolanta Bāra - Daugavpils Universitātes Sistēmiskās bioloģijas institūta projektu administratore,
Edgars Mekšs - Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
Pēteris Tukišs - Dagdas novada domes deputāts,
Staņislvas Šķesters - Rēzeknes novada domes deputāts,
Sergejs Bašmakovs - Rāznas Nacionālā parka biedrība.
__________ 
Padomes personālsastāvs*
Gunta Abaja - Dundagas novada domes priekšsēdētāja;
Dainis Valdmans- Ventspils novada pašvaldības izpilddirektors;
Andris Zaļkalns - Pāvilostas novada domes deputāts;
Zita Priedīte - Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženiere meža un vides aizsardzības jautājumos;
Inguna Pļaviņa - Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore;
Edgars Millers - biedrība "Līvu (lībiešu) savienība - LlVOD ĪT";
Rūdolfs Kalējs - Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles daļas vecākais inspektors;
Daiga Vilkaste - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore;
Andris Soms - Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas uzraudzības un izglītības departamenta informatīvo sistēmu projektētājs;
Guntis Otomers - vietējo zvejnieku pārstāvis, zemnieku saimniecība „Smilkšēni";
Inese Roze - Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja;
Jānis Priednieks - Latvijas Dabas fonda padomes loceklis;
Anda Lāse - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas inspektore
.
*VARAM 2011.gada 21.decembra rīkojums Nr. 560, saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 1. augusta noteikumu Nr. 258 "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums" 4. un 5. punktu.
__________
__________
Padomes personālsastāvs:
Dagnija Baltiņa - UNESCO programmas "Cilvēks un biosfēra" Latvijas nodaļas ģenerālsekretāre;
Kaspars Beriņš - Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos;
Inese Bērziņa - Kocēnu novada domes lauku konsultante;
Aivars Cekuls - Valkas novada domes izpilddirektors;
Laura Cimža - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānojumu izvērtēšanas speciāliste;
Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
Gatis Cukmacis - Burtnieku novada domes Dabas resursu nodaļas vadītājs ;
Iveta Druva - Druvaskalne - Vidzemes augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes lektore;
Ieva Kalniņa - Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja;
Valdis Kampus - Mazsalacas novada pašvaldības zemes ierīcības inžemerIs;
Vilmārs Katkovskis - Valsts akciju sabiedrIbas "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektors;
Antra Krievāne - Naukšēnu novada domes lauku attīstības konsultante;
Kaspars Liepiņš - Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Austrumvidzemes mežsaimniecības vides plānošanas speciālists;
Alīna Ločmele - Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste;
Dainis Ozols Biedrības "Ziemeļvidzemes ģeoparks" valdes priekšsēdētājs;
Maiga Pikšena - Valsts meža dienesta RIgas reģionālās virsmežniecības virsmežzine;
Vilma Platpīre - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas vadītāja - valsts galvenā inspektore;
Laura Seile - Vides aizsardzības un reģionālās attīstIbas ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vecākā referente;
Valērijs Seilis - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrības biedrs;
Zenta Špate - Lauku atbalsts dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja;
Dace Vilne - Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos;
Ivo Virsis - Rūjienas novada domes izpilddirektors;
Didzis Zemmers - Limbažu novada domes priekšsēdētājs;
Ilva Zvirgzdiņa - Vides izglītotāju asociācijas biedre.
**Saskaņā ar likuma "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" 8.pantu un Ministru kabineta 2007.gada 13 .februāra noteikumu Nr.118 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums" 6.punktu