LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vides izglītība
Kas ir vides izglītība?
Vides izglītība ir viens no veidiem, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū. Vides izglītības ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi.

Visa gada garumā dažādās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālo administrāciju darbinieki, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un brīvprātīgajiem, rīko daudzveidīgus ar vides tematiku saistītus pasākumus, kuru galvenais mērķis ir sabiedrības izglītošana par dabu un tās aizsardzību.Vides izglītības aktivitātesSabiedriskais monitorings
Sabiedriskais monitorings ir programma, kurā tiek iesaistīti cilvēki, kas brīvajā laikā vēlas būt dabā un līdzdarboties dabas aizsardzībā. Programmas galvenais mērķis ir iegūt objektīvus datus par dažādu dabas objektu, piemēram, augu, putnu, dižkoku, ūdeņu u.c. stāvokli, novērojumu procesā iesaistot vietējo sabiedrību. Tam kalpo amatieriem īpaši piemērotas metodikas, kas nešķiet sarežģītas pat iesācējam. Katrs dalībnieks var atrast sev tīkamākos un grūtību ziņā vispiemērotākos novērošanas objektus.
Vairāk par sabiedrisko monitoringu sadaļā SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA >>>


Izstādes
Lai iepazīstinātu un izglītotu sabiedrību par Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vērtībām Dabas aizsardzības pārvalde regulāri veido dažādas izstādes. Lielākā daļa veidotas kā ceļojošās izstādes.
palašāka informācija sadaļā IZSTĀDES >>>


Pasākumi
Lai izglītotu sabiedrību par dabas daudzveidību un tās aizsardzības nepieciešamību, visa gada garumā Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās tiek rīkoti dažādi pasākumi. Pasākumu ietvaros tiek organizētas gan izglītojošas lekcijas un dabas vērošanas ekskursijas, gan radošās darbnīcas.

Pasākumu galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem.

Februāra sākumā tiek atzīmēta Starptautiskā Mitrāju diena, Marta beigās - Ūdens diena, jūnija sākumā tiek rīkota Slīteres ceļotāju diena, 24. maijā – Eiropas dabas un Nacionālo parku diena, augusta beigās Gaujas un Ķemeru Nacionālajos parkos tiek rīkotas Sikspārņu naktis jeb sikspārņu iepazīšanas pārgājieni, Slīteres Nacionālajā parkā - Kukaiņu nakts. Rudenim iestājoties Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās norisinās Sēņu dienas, Teiču dabas rezervātā - Eiropas Tauriņu nakts, savukārt Rāznas Nacionālajā parkā tiek atzīmēti gadskārtu svētki - Jēkaba un Annas diena, Miķeļdiena, kā arī Ziemas saulgrieži.

Par tradicionālu aktivitāti kļuvušas pavasarī un rudenī notiekošās Putnu dienas Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres Nacionālajā parkā, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Teiču dabas rezervātā.

Vairāku gadu garumā Dabas aizsardzības pārvalde līdzdarbojas Dabas koncertzālesprojektā. Dabas koncertzāļu laikā koncerta apmeklētāji brīvā formā - caur dzeju, zinātnieku, mākslinieku diskusijām, mūziku - tiek iepazīstināti ar dabas pasaules noslēpumiem. Pasākumā norisinās arī atšķirīgas dabas objektu izzināšanas darbnīcas, kuras vada Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti un citi savu jomu speciālisti.


Nodarbības

Kurzemē 
 • Ventspils muzejs piedāvā muzejpedagoģisko nodarbību ciklu skolotājiem un skolēniem „Daba un vēsture”. Ik gadu pavasarī un rudenī sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem šī cikla ietvaros tiek veidotas dažādas nodarbības par dabas tematiku. Pavasarī nodarbības tēma ir saistīta ar Latvijas gada putnu, rudenī nodarbība veltīta kādai citai dabas aktualitātei vai dzīvniekam.
 • Kontaktpersona: Andra Ratkeviča, e-pasts - andra.ratkevica@daba.gov.lv, tel. 28385025.

Latgalē
 • Skolas var pieteikt nodarbības par sekojošiem tematiem - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā/novadā, Dabas daudzveidība dabas simbolos, Pa skudras meža taku, Meža stāsts, Akmens stāsts, Iepazīsim purvus, Iepazīsim ezerus, Rāznas ezera ainava, Latgales daba – daiļrades iedvesmotāja, Putnu barošanās u.c.
 • Latgalē masu pasākumos (pilsētu un novadu svētkos, gadatirgos, gadskārtu svētkos utml.) iespējams izmantot Dabas skolas piedāvājumu. Tās darbības pamatā ir ideja, kas dod iespēju ikvienam interesentam masu pasākuma laikā interaktīvā veidā iegūt, pilnveidot vai pārbaudīt savas zināšanas par dabu.
 • Dabas skolas nodarbību temati saistīti ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā/novadā, dabas daudzveidību un tiek pieskaņoti pasākuma norises laika aktualitātēm dabā. Tiek piedāvātas radošas darbnīcas, izmantojot dabas materiālus. Nodarbību tematiku, gaitu un aktivitātes iespējams variēt atkarībā no pieprasījuma, dalībnieku vecuma un laika resursiem.
 • Dabas skolas nodarbībām nepieciešams pieteikties vismaz mēnesi iepriekš, savukārt, citām nodarbībām – 2 nedēļas iepriekš. 
 • Kontaktpersona: Regīna Indriķe, e-pasts - regina.indrike@daba.gov.lv, tel. 29139677.

Pierīgā
 • Ķemeru Nacionālajā parkā jau kopš 2003. gada darbojas Dabas skola, kas galvenokārt piedāvā izglītojošas nodarbības dabā skolēnu grupām. Dabas skolas nodarbību klāsts aptver visas Ķemeru Nacionālajā parkā sastopamās ekosistēmas. Tajās uzzināsiet, ar ko īpašs mitrais mežs, purvs, pļava, jūras piekraste, ūdeņi. Tematiskās nodarbības stāsta arī par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā, par putniem, par augu pielāgošanos u.c. Nodarbībām nepieciešams pieteikties vismaz divas nedēļas iepriekš.
 • Kontaktpersona: Aija Balandiņa, e-pasts - aija.balandina@daba.gov.lv vai tel. 29149365.

Vidzemē
 • Gaujas Nacionālajā parkā skolām iespējams pieteikt izglītojošas lekcijas, nodarbības (diskusiju veidā, ar konkursiem, uzdevumiem, ar dabas un uzskates materiālu demonstrēšanu) vai pētnieciskas un izglītojošas ekskursijas.
 • Nodarbību temati: Kas ir kas? - Dabas aizsardzība, Dzīvnieku pēdu noslēpumi, Ūdens piliena dzīvesstāsts, Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā, Laša dzīves stāsts, Gaujas senielejas pārvērtības, Smilšakmeņi Gaujas NP - senatnes liecinieki , "Dzīvais Pavasaris" (par gājputnu tematiku).
 • Nodarbībām nepieciešams pieteikties vismaz nedēļu iepriekš. 
 • Kontaktpersona: Anda Andrušaite, e-pasts - anda.andrusaite@daba.gov.lv vai tel. 26433668.
Plašāka informācija par dabas izglītības centru piedāvātajām aktivitātēm sadaļā DABAS IZGLĪTĪBAS CENTRI >>>