LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiski apspriežamie dokumenti
**************************************************************************
Dabas lieguma ZIEMEĻU PURVI dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

LAIKS: 07.09.2017. plkst. 15:00
VIETA: Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēka SALA, Liepu ielā 3, Ungurpils
RĪKO: LIFE projekts "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā"

Sanāksme ir atklāta, un tajā var piedalīties ikviens interesents.

Dabas aizsardzības plānas no 07.08.2017. būs pieejams
  • Ramatas pagasta pārvaldē ("Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts);
  • Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē (Lielā iela 7, Staicele).

Priekšlikumus un komentārus ar norādi "LIFE projektam "Mitrāji" aicinām sūtīt:
  • elektroniski uz e-pasta adresi mara.pakalne@lu.lv
  • vai pa pastu uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu Kandavas ielā 2, Rīgā, LV-1083
Priekšlikumi tiks pieņemti līdz 01.09.2017.

Dabas liegums „Ziemeļu purvi” atrodas Latvijas ziemeļaustrumos – Ziemeļvidzemē, Igaunijas pierobežā, Mazsalacas novada Ramatas pagastā un Alojas novada Staiceles pagastā. Dabas lieguma teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķis ir Latvijā un Eiropā nozīmīgu aizsargājamo purvu, saldūdeņu, mežu un zālāju biotopu kvalitātes uzlabošana vai to atjaunošana, kā arī retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku populāciju saglabāšana un purva biotopu hidroloģiskā režīma stabilizēšana degradētajās purvu daļās. Kopš 2004.gada dabas liegums ir iekļauts Natura 2000 teritoriju tīklā kā C tipa teritorija, kas noteiktas īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts EK finansētā LIFE 13 NAT/LV/000578 "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" ietvaros.

Māra Pakalne, 29511001