LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiski apspriežamie dokumenti
**************************************************************************
LAIKS: 22.03.2018. plkst 14.00
VIETA: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 409. telpa (lielā zāle), Peldu iela 25, Rīga
RĪKO: SIA "Dabas eksperti"

Platausainā sikspārņa (Barbastella barbastellus) sugas aizsardzības plāna uzsākšanas informatīvā sanāksme
Par dalību sanāksmē līdz 20. martam jāpiesakās Ilzei Priedniecei, lai varētu pieteikt VARAM caurlaidi!

Visas Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir aizsargājamas. Eiropas platausis ir viena no divām pie mums sastopamajām sikspārņu sugām, kas ir prioritāri aizsargājamas Eiropā un kuru populāciju saglabāšanai veido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (Natura 2000).

Eiropas platausis Latvijā sastopams ļoti reti. Šobrīd ir zināmas tikai 10-15 platauša ziemošanas vietas un ap 20 vietas, kur šī suga ir vismaz vienu reizi novērota vasaras laikā. Lielākā daļa zināmo ziemošanas vietu ir pamesti veci (muižu) pagrabi. Latvijā pagaidām nav atrasta neviena platauša vasaras mītne, un par tā izplatību, dzīvotnēm un ekoloģiskajām prasībām mūsu apstākļos ir ļoti maz informācijas. Citur Eiropā zināmās platauša vasaras mītnes ir ēku spraugas un plaisas aiz koku mizas.

Lai apzinātu Eiropas platauša atradnes Latvijā, noskaidrotu sugas vajadzības un plānotu aizsardzības pasākumus, SIA „Dabas eksperti” Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā ir uzsākusi sugas aizsardzības plāna izstrādi. Izstrādājot Eiropas platauša sugas aizsardzības plānu, tiks meklētas jaunas sugas atradnes, kā arī mēģināts noskaidrot, kādi ainavas elementi un dzīvotnes ir sugai svarīgas vasaras laikā, lai varētu nodrošināt tās pilnvērtīgu aizsardzību.
 
Aicinājums ikvienam ziņot portālā www.dabasdati.lv vai sikspārņu ekspertiem Viesturam Vintulim (tālr. 22017490, e-pasts: viesturs.vintulis@lu.lv) vai Gunāram Pētersonam (tālr. 29439097, e-pasts: gunars.petersons@llu.lv) personīgi, ja atrodat sikspārņus vecos un lielos muižu vai to saimniecības ēku pagrabos, īpaši Latvijas dienvidu daļā vai Vidzemes augstienē, kur pēc pašreizējām zināšanām ir vislielākās iespējas sastapt Eiropas platausi.


Ilze Priedniece, 26562163


**************************************************************************
LAIKS: 23.03.2018. plkst. 17.00
VIETA: Ziemeļvidzemes internātpamatskolas zāle, Dauguļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.
RĪKO: Latvijas Universitāte

Dabas lieguma "Augstroze" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāns elektroniski pieejams projekta mājas lapā (www.life-peat-restore.eu), Limbažu novada mājas lapā (www.limbazi.lv) un Kocēnu novada mājas lapā (www.koceni.lv). Izdrukas veidā ar materiāliem var iepazīties Limbažu novada domē, Kocēnu novada padomē un Dikļu pagasta padomē. Sanāksmes laikā interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķiem un dabas vērtībām, veiktajiem  pētījumiem un priekšlikumiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Plāna elektroniskā versija lejupielādei >>>

Priekšlikumus var iesniegt līdz 2018.gada 30.martam, adresējot plāna izstrādātājam Latvijas Universitātei:
  • elektroniski sūtot uz e-pastu Sandrai Ikauniecei (sandra.ikauniece@gmail.com)
  • rakstiskā veidā Limbažu novada domē vai Kocēnu novada domē.

Plānu izstrādā Latvijas Universitāte (adrese: LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV–1083) Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE Peat Restore) ietvaros.

Dabas liegums „Augstroze” atrodas atrodas Kocēnu novada Dikļu pagastā un Limbažu novada Umurgas pagastā, platība – 4002,7 ha, dibināts 1977. gadā.

Sandra Ikauniece, 26532258