LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Budžets
Pārskati sagatavoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu.
 Plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam

21.13.00 apakšprogramma Nozares vides projekti

24.08.00 apakšprogramma

70.06.00 apakšprogramma - LIFE programmas projektu tāmes

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti