LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiskie iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2017. gada iepirkumi
Iepirkumu arhīvs:   2013.  |  2014. 2015. 2016.
  
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2017/14 24.02.2017. Natura 2000 teritoriju putnu populāciju datu apstrādes un analīzes metodikas un modeļa izstrāde un putnu populāciju lielumu kalkulācija Natura 2000 teritorijās
Pielikums 1 - teritorijas
DAP 2017/13 24.02.2017. INSPIRE datu sagatavošanas nodrošināšana
DAP 2017/12 24.02.2017. INSPIRE datu sagatavošanas nodrošināšana Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/11 22.02.2017. Mobilo sakaru nodrošināšana Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
DAP 2017/07 17.02.2017. Dziļurbuma ierīkošana un ēkas ūdensapgādes nodrošināšana Šlīterē Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/10 16.02.2017. Mākslīgās nārsta vietas paplašināšana dabas lieguma „Raķupes ieleja” teritorijā
DAP 2017/09 15.02.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
DAP 2017/08 15.02.2017. ATKLĀTS KONKURSS
ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā
DAP 2017/06 09.02.2017. Kājnieku tilta remontdarbi
DAP 2017/04 01.02.2017. Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienību vadītāju mācības - treniņš Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/03 17.01.2017. Objektu tehniskas apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana
Dabas aizsardzības pārvaldes objektos
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/02 12.01.2017. ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija un sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu sagatavošana par 8 Natura 2000 teritorijām – mikroliegumiem Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3
DAP 2017/01 11.01.2017. Automašīnu remonts un tehniskās apkopes Rezultāti
Līgums