LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiskie iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2017. gada iepirkumi
Iepirkumu arhīvs:   2013.  |  2014. 2015. 2016.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2017/36 MI 21.07.2017. Telekomunikāciju pakalpojumi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.08.2017. plkst. 10:15
DAP 2017/35 MI 21.07.2017. Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām Siguldā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.08.2017. plkst. 10:00
DAP 2017/34 AK 21.07.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Dažādu saimniecības preču un būvmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.08.2017. plkst. 10:00
DAP 2017/33 MI 06.07.2017. Būvprojektēšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes ēkas “Mehāniskās darbnīcas” remontdarbiem un  “Sargu mājas” pārbūvei
DAP 2017/32 AK 29.06.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde un ES nozīmes sauszemes biotopu inventarizācija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.08.2017. plkst. 10:00
DAP 2017/30 AK 06.06.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Dabas objektu inventarizācija un dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projekta izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.07.2017. plkst. 10:15
DAP 2017/31 MI 06.06.2017. Ārējā finanšu audita īstenošana LIFE programmas projektam “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.06.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
DAP 2017/29 AK 06.06.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Inženiertehniskās izpētes un uzmērīšanas pakalpojumi (ar 29.06.2017. grozījumiem) 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.07.2017. plkst.10:00
DAP 2017/28 AK 26.05.2017. ATKLĀTS KONKURSS Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana
DAP 2017/27 03.05.2017. Žoga būvniecība ganību teritorijas nožogošanai projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (HYDROPLAN) vajadzībām Iepirkums pārtraukts,
jo konstatētas neprecizitātes
iepirkuma tehniskajā specifikācijā!
DAP 2017/26 02.05.2017. Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
 
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/25 06.04.2017. Profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru noma ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā ” (5.4.2.1/16/I/001) vajadzībām Rezultāti
Līgums
DAP 2017/24 04.04.2017. Automobiļu noma ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā ” Rezultāti
Līgums
DAP 2017/23 31.03.2017. Iepirkumu konsultāciju un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas pakalpojumi Rezultāti
DAP 2017/22 21.03.2017. Mineralizēto joslu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2017. gadā Rezultāti
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
DAP 2017/21 20.03.2017. Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru Nacionālā parka informācijas centra
darbības nodrošināšana
Rezultāti
DAP 2017/20 14.03.2017. Inventārs zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
 
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/19 14.03.2017. Airu, gumijas laivu un novērošanas kameru piegāde Rezultāti
Līgums
Līgums
DAP 2017/18 14.03.2017. Vecā dziļurbuma likvidācija, jauna dziļurbuma ierīkošana un ūdensapgādes nodrošināšana Šlīterē Rezultāti
DAP 2017/17 14.03.2017. Lāču monitorings Rezultāti
Līgums
DAP 2017/16 28.02.2017. Speciālā jūras piekrastes biotopu monitoringa veikšana 2017. – 2018. gadā atbilstoši Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai Rezultāti
Līgums
DAP 2017/15 28.02.2017. Biotopu un veģetācijas monitorings Gaujas Nacionālā parka Gulbju salas purva dabas lieguma Purvainajos mežos (91D0*) un Lenčupes dabas lieguma Vecos vai dabiski boreālajos mežos (9010*) (2017.-2018. gadam) Rezultāti
Līgums
DAP 2017/14 24.02.2017. Natura 2000 teritoriju putnu populāciju datu apstrādes un analīzes metodikas un modeļa izstrāde un putnu populāciju lielumu kalkulācija Natura 2000 teritorijās Rezultāti
Līgums
DAP 2017/13 24.02.2017. INSPIRE datu sagatavošanas nodrošināšana Rezultāti
Līgums
DAP 2017/12 24.02.2017. INSPIRE datu sagatavošanas nodrošināšana Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/11 22.02.2017. Mobilo sakaru nodrošināšana Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām Rezultāti
Līgums
DAP 2017/07 17.02.2017. Dziļurbuma ierīkošana un ēkas ūdensapgādes nodrošināšana Šlīterē Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/10 16.02.2017. Mākslīgās nārsta vietas paplašināšana dabas lieguma „Raķupes ieleja” teritorijā Rezultāti
Līgums
DAP 2017/09 15.02.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Rezultāti
DAP 2017/08 15.02.2017. ATKLĀTS KONKURSS
ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/06 09.02.2017. Kājnieku tilta remontdarbi Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/04 01.02.2017. Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienību vadītāju mācības - treniņš Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/03 17.01.2017. Objektu tehniskas apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana
Dabas aizsardzības pārvaldes objektos
Rezultāti
Līgums_1
Līgums_2
DAP 2017/02 12.01.2017. ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija un sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu sagatavošana par 8 Natura 2000 teritorijām – mikroliegumiem Rezultāti
Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3
DAP 2017/01 11.01.2017. Automašīnu remonts un tehniskās apkopes Rezultāti
Līgums 1
Līgums 2